ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek
(aktuális 2017.január 01.-től )

I. Általános rendelkezések :

 1. A KOOS WEBER Hungária Kft. (a továbbiakban: KOOS WEBER) jelen Általános Szerződési Feltételek (további-akban: ÁSZF) rendelkezései alapján végez – eltérő tartalmú kifejezett írásos megállapodás hiányában – daruzási munkákat.
 2. A KOOS WEBER az ÁSZF mindenkori hatályos változatát a www.koos-weber.hu honlapon teszi közzé. Az ÁSZF honlapon történő közzétételével a KOOS WEBER teljesíti azon kötelezettségét, hogy Megrendelője az ÁSZF tar-talmát már a szerződéskötést megelőzően korlátlanul megismerhesse.
 3. A KOOS WEBER-rel daruzási munkálatok elvégzésére kötött vállalkozási szerződések állandó és lényeges tartalmát képezik az ÁSZF rendelkezései. A Megrendelő a KOOS WEBER-hez intézett ajánlattételi felhívással kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadta, ajánlattételi felhívását ennek ismeretében tette meg.
 4. A Megrendelő képviselőjének vagy annak eseti képviseletére feljogosított munkatársainak meghatalmazása minden esetben kiterjed a jelen ÁSZF érvényes elfogadására, illetve arra, hogy a szerződéskötés folyamán a Meg-rendelő nevében jogilag kötelező érvényű jognyilatkozatokat tegyenek.
 5. A KOOS WEBER fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattétellel összefüggő, fokozottan ráfordításigényes előkészítő tevékenységek költségét (különös tekintettel a munkavégzés helyszínének megtekintésére és a munkálatok elvégzésének megtervezésre) a megrendelés elmaradása esetén az arányosság elvének betartásával felszámítsa. A KOOS WEBER ezen jogosultságára előzetesen felhívja a Megrendelő figyelmét.
 6. A KOOS WEBER ajánlata az ajánlattételt tartalmazó jognyilatkozat hatályosulásától számított 30 napig érvényes.
  Amennyiben a Megrendelő az ajánlattól eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, azt új ajánlatnak kell tekinteni, amire tekinttel az eredeti ajánlati kötöttség hatályát veszti.

II. Díjak

 1.  Az elszámolás alapja az adott munka vonatkozásában megtett ajánlatban feltüntetett kialkudott nettó ár. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a hatályos jogszabályok szerinti mindenkori általános forgalmi adót (továbbiakban: ÁFA). Vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások esetén az ÁFA szempontjából az igénybevevő székhelye minősül a tel-jesítés helyének. A jogszabályi feltételek teljesülése esetén a fordított ÁFA fizetés rendszere alkalmazandó.
 2.  Az általános díjtételeken kívül felszámításra kerül a Megrendelő részére:
  a szombati, vasárnapi,  ünnepnapi  valamint az éjszakai  munkavégzés (18:00-06:00) esetén  az  általános díj-tételek 50%-al növelt értéke,  továbbá
  a Budaörs és Budapest közigazgatási határain kívüli munkavégzés esetén napidíj is felszámításra kerül a Meg-rendelőnek,
  a kezelőszemélyzet esetlegesen szükségessé váló éjszakai elszállásolásával kapcsolatos összes költség.
 3. Az Megrendelővel való elszámolás alapja a KOOS WEBER kezelőszemélyzete által napi rendszerességgel el-készített és a Megrendelő vagy annak képviselője által a helyszínen aláírt teljesítés igazolás. Napi alapú díjazás ki-kötése esetén elszámolás szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül.  A napidíj max. 10 műszak-órára vonatkozik.  A munkavégzés felszámításának kezdőidőpontja: a gép és annak kezelőszemélyzetének a Meg-rendelő és a KOOS WEBER által korábban egyeztetett munkaterületre való megérkezése. Óradíjas elszámolás esetén minden megkezdett óra felszámításra kerü A géppel történő ki- és beállás költségét a KOOS WEBER külön tételként szerepelteti az elszámolásban.
 4. Pótlékmentes munkaidő (a ki- és beállás is ide értendő):  hétfőtől péntekig:   06:00 – 18:00
  A munkaidő – egyeztetést követően, kívánságra – illeszthető a Megrendelő munkarendjéhez.
 5. Tartós munkavégzés esetén (minimum 10 egymást követő munkanap) a munkavégzés nélkül eltelt napok, illetve a munkavégzés kényszerű szüneteltetésének költségeit – amennyiben azok nem a KOOS WEBER érdekkörében fel-merülő okból következnek be – a Megrendelő viseli. Ez a költség – amennyiben erre külön megállapodás nem születik –  az általános napidíj 50 %-a.
 6. A munkavégzés időtartamának növelése iránti igényét a Megrendelő a KOOS WEBER-nek legalább a kívánt munkálatok megkezdése előtt 48 órával írásban köteles bejelenteni a munkavégzés időtartamának meghosszabbításához a KOOS WEBER – ha erről időben értesítik – lehetőség szerint hozzájárul, amennyiben  gazdaságossági megfontolások ebben nem akadályozzák.  A munkavégzés időtartamának csökkenéséről a KOOS WEBER-t legalább 48 órával korábban írásban köteles a Megrendelő értesíteni.A  munkavégzés  időtartamának  lerövidítése  esetén  a  KOOS WEBER fenntartja magának a jogot az eredetileg le-kötött időtartam kiszámlázására, amennyiben az így felszabaduló kapacitásra nem sikerül pótlólag megrendelést szerezni.
 1. Minimálisan kiszámlázandó napi teljesítés az emelőkapacitás függvényében:

              45 tonna emelőkapacitásig :                     4 műszakóra/nap, amely nem tartalmazza a ki- és beállást

              45 – 80  tonna emelőkapacitásig:           8 műszakóra/nap, amely nem tartalmazza a ki- és beállást

              80 tonna emelőkapacitás fölött:              10 műszakóra/nap, amely nem tartalmazza a ki- és beállást

 1. Amennyiben a munkaterület súlykorlátozott területre esik, a munkaterület megközelítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi igazolt költség (behajtáshoz szükséges kísérőautó, behajtási engedély, útdíj stb.) a Megrendelőt terheli. Ezen költségeket a KOOS WEBER előlegezi, amelyeket jogosult továbbszámlázni a Megrendelő részére, aki köteles ezen költségeket a KOOS WEBER számára jelen ÁSZF feltételei szerint megfizetni,  függetlenül attól, hogy a daruzási munkálatok ténylegesen megkezdésre kerülnek-e.

III. Daruzási munkák igénybe vételének feltételei

 1. A KOOS WEBER a Megrendelő utasításai szerint végzi el a megrendelt daruzási munkákat. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a KOOS WEBER köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a KOOS WEBER a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A KOOS WEBER köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 2. A KOOS WEBER csak írásba foglalt szerződés megléte esetén kezdi el a munkaterületen a munkavégzést. Amennyiben a megrendelés szóban (pl. telefonon) történik, a Megrendelő köteles az autódaru telepítését megelőzően az egyszerűsített szerződést aláírni, amennyiben egyetért az egyszerűsített szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételekkel. Az egyszerűsített szerződés aláírásának hiányában a KOOS WEBER és Megrendelője között szerződés nem jön létre, a KOOS WEBER darukezelője nem végezhet munkát, és az összes a kiszálással előzetesen felmerülő költség a Megrendelőt terheli.
 3. A KOOS WEBER az írásos megrendelés-visszaigazolásban meghatározott időtartamban elvégzi a megrendelt daruzási munkákat. A Megrendelő által utólag megrendelt pótmunka esetében a megrendelés visszaigazolásában meghatáro-zott időtartamon túli munkavégzés esetén nem alkalmazhatóak a KOOS WEBER-rel szemben a késedelemből eredő jogkövetkezmények.
 4. A Megrendelő a megrendelés leadásakor köteles körültekintően, egyértelműen, világosan és pontosan meg-határozni az elvégzendő feladatot és megadni minden vonatkozó releváns paramétert, különös  tekintettel  a  moz-gatandó  teher  súlyára,  méretére, értékére,  valamint  a  kívánt  horogmagasságra  és kinyúlásra.
 5. A Megrendelő a megrendelés leadásakor köteles megadni a számlázási adatait (a jogi személy nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, és adószámát), valamint a helyszínen felelős kapcsolattartó személy nevét és telefonos elér-hetőségét. A Megrendelő megfelelően igazolni köteles a kapcsolattartó személy képviseleti és jognyilatkozattételi jogosultságát.
 6. Amennyiben a Megrendelő előzetesen nem kéri a munkaterület felmérését, a KOOS WEBER kizárólag a Meg-rendelő által megadott információkra (munkamagasság, kinyúlás, súly, stb.) hagyatkozik a daru kiválasztásakor és rendelkezésre bocsátásakor. Amennyiben a daru a Megrendelő helytelen vagy hiányos adatszolgáltatása miatt alkalmatlannak bizonyul a feladat elvégzésére, a felelősség és a helytelen vagy hiányos adatszolgáltatásból eredő összes költségteher és felelősség, mind a Megrendelő, mind a KOOS WEBER, mind harmadik személyek irányába a Megrendelőt terheli.
 7. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a gép helyszínre való közlekedésének tervezett útvonalának, továbbá a gép telepítési helyének adottságai megfeleljenek KOOS WEBER által biztosított gépek használati követelményeinek (különös tekintettel a tengelyterhelésre, az össztömegre valamint az űrszelvényre). A Megrendelő köteles kifejezetten felhívni a KOOS WEBER figyelmét a különleges veszélyekre, például puha ta-lajra, alépítményekre stb. Ezen tájékoztatás elmaradásából eredő valamennyi kár a megrendelőt terheli. A KOOS WEBER nem vállal felelősséget a gép közlekedése vagy letalpalása során a növényzetben, útburkolatban és egyéb, a környezetben okozott károkért, ezek költségei és felelőssége minden esetben a Megrendelőt terhelik.
 8. A munkavégzés  helyén  található  esetleges  veszélyzónákról  (p  elektromos vezetékek,  kőomlás  lehetősége  és  hasonlók)  a munkavégzés megkezdése előtt tájékoztatni kell a KOOS WEBER darukezelő munkatársát. Ezen tájé-koztatás elmaradásából eredő valamennyi kár a Megrendelőt terheli.
 9. A Megrendelő köteles megfelelő létszámú, az elvégzendő feladattal tisztában levő, baleset-védelmi oktatásban részesült, szakképzett kötözőt biztosítani a darukezelőnek a munkavégzés helyszínén. A Megrendelő minden esetben köteles továbbá megfelelően képzett elsősegélynyújtó személy helyszíni jelenlétéről gondoskodni.
 10. Amennyiben a Megrendelő nem igényel külön irányítót a KOOS WEBER-től a megrendelt daruzási munkák elvégzéséhez, a Megrendelő maga köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  KOOS WEBER darukezelőjének  meg-felelően  képzett  irányító személyzet  álljon  rendelkezésére  a munkavégzés helyszínén. Mindez különösen érvényes arra az esetre, ha a darukezelő az emelési művelet közben nem lát rá folyamatosan és akadálytalanul az emelt teherre. Az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősség a Megrendelőt teheli.
 11. A kötözőeszköz mozgatandó teherhez való rögzítése, illetve arról való leoldása a Megrendelő feladatát képezi és a Megrendelő kockázatviselése mellett történik. A hibás rögzítésből eredő károk megtérítésre a KOOS WEBER nem kötelezhető.
 12. A daruzási munkák elvégzése a Megrendelő utasításai és instrukciói szerint, azaz a Megrendelő kockázatára történnek. A KOOS WEBER darukezelője jogosult megszakítani vagy megtagadni az emelési feladat végrehajtását, ha tapasztalatai alapján illetve a munkavégzés közben úgy ítéli meg, hogy a Megrendelő által tervezett emelési művelet végrehajtása vagy folytatása aránytalanul nagy veszélyt jelentene önmagára, más személyekre és a vagyonbiztonságra nézve. Ugyanez a rendelkezés érvényes kedvezőtlen időjárási viszonyok vagy egyéb vis maior helyzet fennállása esetén. A Megrendelő és a KOOS WEBER ilyen esetekben közösen igyekszik alternatív  megoldást   találn   A   KOOS WEBER munkavégzésének jogszerű   felfüggesztése   esetén   a   Megrendelő   sem-milyen   kártérítési   igény érvényesítésére nem jogosult.
 13. Ha a Megrendelő által a darukezelőnek munkavégzés közben adott utasítások eltérnek az eredeti megrendelésben foglaltaktól, az utasítások végrehajtása a KOOS WEBER kifejezett jóváhagyását igényli, és adott esetben külön díj felszámításával járhat.
 14. Kültéri munkavégzés  esetén  figyelembe  kell  venni  a  megengedett  legnagyobb  szélsebességet.  Ha a szélsebes-ség átlépi  a megengedett felső értéket (10 m/s), a KOOS WEBER darukezelő köteles azonnal felfüggeszteni a munkavégzést.
 15. Ha a munkavégzés helye repülésbiztonsági övezetbe esik, a Megrendelő köteles beszerezni a szükséges engedélyeket és betartani az azokban foglaltakat. Az ilyen jellegű tervezett munkavégzésről előzetesen írásban értesíteni kell a KOOS WEBER-t
 16. Forgalom céljára szolgáló közterületen végzett munkák esetén a Megrendelő köteles beszerezni a szükséges en-gedélyeket és megtenni, illetve betartani a megfelelő forgalombiztosítási intézkedéseket. A gépeket csak a hatóság által engedélyezett helyigényen belül szabad használni, tilos túlterjeszkedni az engedélyezett terület oldalsó határain és/vagy akadályozni az átmenő forgalmat. A hatósági engedély másolatát előzetesen meg kell küldeni a KOOS WEBER részére. Amennyiben az engedély nem terjed ki a tervezett munkákra, a KOOS WEBER helyszínen tartózkodó munkatársa jogosult beszüntetni a munkavégzést. Ha jogszerűen járt el, a díj teljes összege a munkavégzés beszüntetése ellenére is megilleti a KOOS WEBER-t. A munkavégzés jogszerű beszüntetése esetén a KOOS WEBER-rel szemben semmilyen kártérítési igény nem támasztható.
 17. Ha a  Megrendelő  helyett  külön  díjazás  fejében  a  KOOS WEBER szerzi  be  a  közforgalmi  területek  haszná-latára  vonatkozó  egyedi engedélyeket, a KOOS WEBER nem vállal felelősséget az ilyen hatósági engedélyek időben történő kiadásáért. A Megrendelő másolatot kap a KOOS WEBER által beszerzett engedélyekrő Ilyen esetekben megfelelő felkérés birtokában a KOOS WEBER biztonsági intézkedéseket is foganatosít, például elkeríti a munkaterületet, kitáblázza a közterületet. A Megrendelő mindenképpen köteles gondoskodni a helyszínen arról, hogy a hatóság által előírt és egyéb szükséges forgalombiztosítási intézkedések a munkavégzés teljes időtartama alatt érvényesüljenek. A KOOS WEBER darukezelője nem felel a helyszínen a fenti forgalombiztosítási intézkedések betartásáért. A kockázat- és költségviselő fél minden esetben a Megrendelő, ha a megállást tiltó kihelyezett jelzések ellenére a területen illetéktelenek állítják le járműveiket, am elyeket máshova kell áthelyezni vagy el kell szállítani. Ha az adott helyzetben az illetéktelen járművek elszállítása mellett döntenek, akkor az elszállítás minden költsége a Megrendelőt terheli.
 18. A daruzási munkákhoz szükséges ellensúlyokat a KOOS WEBER külön szállító járművekkel viszi a munka-végzés helyszínére, illetve szállítja el onnan. Az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségek ráfordítás-arányosan kerülnek felszámításra a Megrendelőnek.
 19. A KOOS WEBER jogosult alvállalkozókat igénybe venni a megrendelt feladatok elvégzéséhez.
 20. Amennyiben a munka elvégzésére a KOOS WEBER érdekkörén kívül eső okok miatt egyáltalán nem, vagy csak késve kerül sor, az ezzel összefüggő állás- és/vagy holtidők költségét a Megrendelő visel.
 21. Bontásnál végzett daruzási munka kizárólag csak felelős aláírással ellátott bontási technológia alapján történhet.

IV. Kártérítési felelősség

 1. Amennyiben valamely megrendelés teljesítése során a KOOS WEBER-nek felróható okokból kár keletkezik, a Megrendelő a KOOS WEBER meglévő biztosításában meghatározott biztosítási összeg erejéig követelheti kárának megterítését. Ezen korlátozás nem terjed ki a szándékos károkozás esetére.
 2. A IV/1. pontban hivatkozott biztosítási keretet meghaladó és a meglevő biztosítás által nem fedezett károkért a KOOS WEBER nem vonható felelősségre. Az ilyen károk fedezetére a Megrendelő a munkavégzés megkezdése előtt írásban kérheti az adott megrendelésre vonatkozó kiegészítő biztosítás megkötését, az ezzel összefüggésben felmerülő többletköltségek megtérítése mellett.
 3. Ha a Megrendelőnek felróható okból (p helytelen súly- és méretadatok megadása, stb. miatt) kár keletkezik a KOOS WEBER gépeiben vagy a KOOS WEBER-nek többletráfordításai keletkeznek, az ebből eredő költségeket (ideértve a járulékos költségeket is) a Megrendelő viseli. A gép fenti okokból kieső üzemidejére a Megrendelő a megállapodás szerinti díj 60%-ának megfelelő összeget tartozik megfizetni a KOOS WEBER -nek kártérítési átalány címén.
 4. Ha a Megrendelőnek felróható okból (p  helytelen  súly-  és  méretadatok  megadása, stb.  miatt)  harmadik  félnek  kára  keletkezik a KOOS WEBER tevékenységéből, a Megrendelő köteles a kárt megtéríteni a harmadik félnek. Az ilyen károk vonatkozásában a Megrendelő köteles mentesíteni a KOOS WEBER-t és annak dolgozóit mindennemű felelősség és helytállási és kártérítési kötelezettség alól.
 5. A munkavégzés KOOS WEBER ellenőrzési körén kívül álló okok miatti késedelmes megkezdése esetén a Meg-rendelő nem jogosult a késedelem jogkövetkezményeit alkalmazni.
 6. A nem közvetlenül a mozgatandó terhet ért károkkal összefüggő vagyoni károk, továbbá az átvett teherhez kap-csolódó járulékos anyagi károk vonatkozásában a KOOS WEBER semmilyen körülmények között sem kötelezethető azok megtérítésére.
 7. Harmadik felek  által  támasztott  kártérítési  igények,  illetve  szerelési-szállítási  biztosítók  által  támasztott  visszkereseti  igények vonatkozásában  a  Megrendelő  köteles  teljes  körűen  mentesíteni  a  KOOS WEBER-t  és  annak  dolgozóit  mindennemű   felelősség  és  kártérítési kötelezettség alól, amennyiben az adott kár ugyan a KOOS WEBER által végzett munka közben, de nem a KOOS WEBER –nek felróható okból következett be.
 8. A Megrendelő  által  harmadik  személyek  javaiban,  egészségében  és  életében  okozott  károkért  kizárólag  a  Megrendelő  felelős.Kártérítési igények ilyen jogcímen történő érvényesítése a KOOS WEBER -rel és annak dolgozóival szemben kizárt. Az ilyen károk vonatkozásában  a  Megrendelő  köteles  mentesíteni  KOOS WEBER -t  és  annak  dolgozóit  minden-nemű  felelősség  és  kártérítési kötelezettség alól.
 9. A KOOS WEBER semmiféle olyan kárért nem vonható felelősségre, amely határidők be nem tartásából, útvonal-engedélyek meghiúsult beszerzéséből vagy járművek és gépek meghibásodásából ered.
 10. Amennyiben egy káreseményre biztosítási fedezet áll fenn, a KOOS WEBER mindennemű  felelőssége kizárt.
 11. Ha a munkavégzés során kár éri a Megrendelőt vagy bármely harmadik személyt, a felelősség fentiekben történt kizárása figyelembe vételével a káresetet kötelező feltüntetni a teljesítésigazoláson, valamint a Megrendelő és a KOOS WEBER által közösen felvett károkozási jegyzőkönyvben. Ezek elmaradása esetében a Megrendelő kárigénye nem érvényesíthető a KOOS WEBER-rel szemben.

V. Szerződés felbontása ill. elállási jog gyakorlása

 1. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, vagy részlegesen lemondja a megrendelést vagy az abban kikötött időpontot úgy módosítja, hogy annak a KOOS WEBER már nem tud eleget tenni legkésőbb a munkavégzés meg-kezdése előtt 48 órával, a II. pont 1. bekezdés szerinti díj 50%-ának megfelelő összeget tartozik megfizetni, a megrendeléssel összefüggésben addig felmerült költségek megtérítése mellett. A KOOS WEBER  fenntartja   magának  a   jogot   további   jogos igényeinek  érvényesítésére. Ha Megrendelő 24 órával a munkakezdést megelőzően eláll a szerződéstől, vagy részlegesen lemondja a meg-rendelést vagy az abban kikötött időpontot, a II. pont 1. bekezdés szerinti napidíj, vagy 100 tonna alatti gépek esetében a minimum napi óraszámnak megfelelő óradíj 100%-ának megfelelő összeg kerül felszámításra, a megrendeléssel összefüggésben addig felmerült költségek felszámítása mellett. Amennyiben a lemondás pénteki napon, illetve ünnepnapot megelőző munkanapon, vagy bármilyen munkaszüneti napon történik, abban az esetben a következő hétfőn, vagy  a soron következő munkanapon esetékes lemondott daruzás díja kerül felszámításra. Amennyiben a lemondott munka munkaszüneti napon lenne esedékes, szintén a fent ismertetett díjak kerülnek felszámításra.
 2. Ha a szerződéstől való elállás és a megrendelés részleges lemondása esetén a daru már elindult a KOOS WEBER telephelyről a munkavégzés helyére, a fentieken túlmenően minden esetben felszámításra kerül a minimális idő-ráfordítás (ld. I7. pont), a megrendeléssel összefüggésben addig felmerült költségek felszámítása mellett.
 3. Ha a megrendelt feladat elvégzéséhez speciális eszközök készültek, ezek költsége a Megrendelő szerződéstől való elállás és a megrendelés részleges lemondása esetén is teljes egészében felszámításra kerül a Megrendelőnek.
 4. Ha nem adják meg a megállapodás szerinti feladat elvégzéséhez szükséges hatósági engedélyeket a szerződés meg-szűnik, a Megrendelő köteles megfizetni a KOOS WEBER-nek az addig elvégzett feladatokért járó díj.
 5. A KOOS WEBER jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt, ha:
  a Megrendelő a megfelelő póthatáridő kitűzése ellenére sem teljesíti a megállapodás szerinti kötelezettségeit, vagy,
  a KOOS WEBER ellenőrzési körén kívül eső olyan súlyosan nehezítő, illetve dologi kár és/vagy személyi sérülés veszélyével járó körülmények merülnek fel, amelyeket a Megrendelő ésszerű határidőn belül nem tud elhárítani.
  A KOOS WEBER semmilyen felelősséget nem vállal az így bekövetkező esetleges károkért.

VI. Vis maior

 1. Ha a munkákat vis maior (különösen: háború, forradalom, külső elháríthatatlan körülmények, szabotázs, sztrájkok és blokádok, természeti csapások, geol ógiai változások és hatások) miatt be kell szüntetni, a felek a munkálatok kényszerű félbeszakadásának idejére mentesülnek szerződéses kötelezettségeik teljesítése aló Ha a bekövetkezett  vis maior tartósan és teljes körűen akadályozza a teljesítést, a szerződés megszűnik, egyidejűleg kötelesek a már teljesített szolgáltatásokkal teljeskörűen  elszámolni.  A szerződés lehetetlenüléséből folyó kártérítési igények  érvé-nyesítése kizárt.
 2. Vis maior bekövetkezése esetén a felek kötelesek egymásnak haladéktalanul részletes tájékoztatást adni a be-következett vis maiorról és a megteendő szükséges intézekdésekről. A felek ezt követően is kötelesek együttműködni és tájékoztatást adni egymásnak az előállt helyzetre vonatkozó lényeges körülményekről. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő károkért a kötelezettségszegő fél a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

VII. Fizetési feltételek

 1. A KOOS WEBER az általa nyújtott szolgáltatásokról időszakonként, – eltérő megállapodás hiányában – 10 naptári naponta, 10 napnál rövidebb munkavégzési időszak esetén annak utolsó napját követően állít ki az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvény előírásainak megfelelő számlát.
 2. A Megrendelő – eltérő megállapodás hiányában – a KOOS WEBER által a munkavégzésről kiállított számlát a számla szerinti fizetési határideig, készpénzes számlát annak átvelételét követően haladéktalanul köteles kiegyenlíteni.
 3. Kizárt bármilyen ellenkövetelés beszámítása a Megrendelő részéről, kivéve a bíróság által jogerősenmegállapított pénzkövetelés vagy a KOOS WEBER által kifejezetten elismert követelés beszámítása.
 4. Az átutalások olyan időben minősülnek határidőben kezdeményezettnek, ha az átutalt összeg legkésőbb a fizetési határidő utolsó napján jóváírásra kerül a KOOS WEBER bankszámláján.
 5. Fizetési késedelem esetén a KOOS WEBER a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvéy 3. § (1) szerinti 40,00 EUR összegű behajtási költségátalány, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdésben előírt – jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke – mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.
 6. Tartós jogviszony esetén a KOOS WEBER jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a daruval le-vonulni, ha a Megrendelő a lejárt határidejű számlát a KOOS WEBER felszólítása és az általa szabott megfelelő póthatáridőn belül sem egyenlíti ki. Azonnali hatályú felmondás esetén a KOOS WEBER valamennyi, a felmondásra került szerződés alapján keletke-  zett követelése esedékessé válik, amelyet a Megrendelőnek haladéktalanul ki kell egyenlítenie.
 7. Amennyiben az ajánlattétel és a teljesítés közötti időszakban változás áll be a Megrendelő fizetőképességében vagy a Megrendelő fizetőképességét megkérdőjelező körülmények merülnek fel, a KOOS WEBER jogosult előteljesítést kérni. Ha a Megrendelő ezen kötelezettségét nem teljesíti, a KOOS WEBER jogosult elállni a szerződéstől.
 8. Amennyiben a Megrendelővel szemben felszámolási eljárás indul, az eljárás megindítása előtt kikötött valamennyi fizetési határidő érvényét veszít A felszámolási eljárás megindulása után a KOOS WEBER csak előteljesítés ellené-ben végez szolgáltatásokat.
 9. Késedelem esetén a KOOS WEBER jogosult ügyvédi vagy adósságbehajtó irodát megbízni a nyitott követelés(ek) behajtásával és átadni az irodának a Megrendelő valamennyi, a behajtáshoz szükséges adatát. A KOOS WEBER jogosult a követelés behajtásával keletkezett valamennyi költséget (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyás eljárási díja, peres illeték stb.) a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
 10. Az elvégzett feladatok kiszámlázása annak a társaságnak a nevére történik, amely a megrendelés visszaigazolásán Megrendelőként szerepe A számlacímzett utólagos változása nem jelenti a fizetési határidő és az eredeti esedékesség módusulását. A KOOS WEBER igényt tarthat a számlacímzett utólagos változásával összefüggésben felmerült költ-ségei megtérítésére.

VIII. Joghatóság és egyéb rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog hatályos rendelkezései az irányadók. Az esetleges jogviták eldöntésére, járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben Felek a Pest megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
 2. Ha a jelen ÁSZF egy vagy több pontja bármilyen okból érvénytelennek bizonyul, az ÁSZF és a felek között érvényesülő szerződés többi feltétele és kikötése változatlanul érvényesül. Az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesítendő, amely gazdasági értelemben a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezéssel megvalósítani kívánt célhoz.

A fentiek alkalmazandók az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben is.